Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо
Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын

Global Initiative for Territorial Entiti
Global Governors Summit.png
Global-Governors-Club.png

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо нь Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын гол гүйцэтгэх байгууллага юм.

   Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтад оролцогчид одоогийн Засаг дарга нар болон нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нараас Гүйцэтгэх хорооны гишүүдийг сонгодог.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо нь үйл ажиллагааныхаа талаар жил бүр Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтад тайлагнадаг бөгөөд уг уулзалтын хэлэлцэх асуудлыг Глобал Захирагчдын Клубын хурлаар хэсэгчлэн бүрдүүлдэг.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны сонгуулийг дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын одоогийн гишүүд болох дээд түвшний Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нар явуулдаг. Гурван жил тутам Гүйцэтгэх хорооны бүрэлдэхүүнийг Гүйцэтгэх хорооны анхны сонгуулийн дараа гурав дахь жилээс эхлэн 30-аас доошгүй хувиар, харин 50-иас илүүгүй хувиар шинэчилж байх ёстой.
  Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны хэмжээг Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын шийдвэрээр тогтоодог.
  Дэлхийн Гүйцэтгэх хороонд янз бүрийн тивийн захирагчдыг төлөөлөх ёстой. Тивийн квот, улс орнуудын квотыг мөн Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын шийдвэрээр тодорхойлдог.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо нь зорилгоо хэрэгжүүлэх, түүнд хүрэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж, эрхэм зорилгыг Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын шийдвэр, Глобал Захирагчдын Клубын зөвлөмжийг хэрэгжүүлдэг.
  Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо нь байнгын ажиллагаатай Захиргааны албатай. Захиргааны албаны үйл ажиллагааг дэмжих боловсон хүчин, санхүүгийн болон бусад зохион байгуулалтын асуудлыг Гүйцэтгэх хороо тогтоодог бөгөөд жил бүр тайлангийн хамт дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтаар батлуулдаг.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны төв байр жил бүр байршлаа өөрчилдөг.

Жил бүр Дэлхийн Засаг дарга нарын ээлжит дээд хэмжээний чуулга уулзалт болон Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форумын дараа Гүйцэтгэх хорооны Захиргааны алба нь дараагийн Гүйцэтгэх хорооны засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт, Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн форумын улс, хотод шилжин суурьшдаг.

   Зохион байгуулагч орон нь Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо, Захиргааны албаны гишүүдийн ажлыг бүтэн жилийн турш зохион байгуулахад зохион байгуулалт, баримт бичиг, визний болон бусад дэмжлэг үзүүлж, өөрийн нутаг дэвсгэрт Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлдэг.