Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт

Global Governors Summit
governorsglobal-300х600-EN.gif
DC_2507934_Страница_11.jpg

  

   Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт (GGS) нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн санаачилга болох Global Governors Event Space-ийн нэг хэсэг юм. Энэ нь нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн инноваци, технологи, эдийн засаг, нийгэм болон бусад чиглэлээр тогтвортой хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор дэлхийн улс орнуудын дээд түвшний нутаг дэвсгэрийн нэгж болох Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нарыг нэгтгэх зорилготой юм. , Тогтвортой хөгжил, НҮБ-ын ТХЗ-д хүрэхийн тулд Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нарт зориулсан дэлхийн яриа хэлэлцээний платформыг бий болгох.

   Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний чуулга уулзалт, түүний байгууллага нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжил, нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжил, менежментийн дэвшилтэт шинэлэг туршлагыг солилцох Глобал Засаг дарга нарын платформыг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай хэрэгсэл юм.
  Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын удирдах дээд байгууллага нь Гүйцэтгэх хороо бөгөөд Гүйцэтгэх хороо нь Дэлхийн Засаглагчдын Клубын идэвхтэй оролцоотойгоор идэвхтэй ажилладаг.
  Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжил, менежментийн шилдэг туршлага, шинэлэг туршлага, амжилттай туршлагыг хуваалцах зорилгоор хоёр мянга гаруй Засаг дарга, асар их туршлагаа нэгтгэх боломжтой юм.
  Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжлийн янз бүрийн салбарт дэлхийн шилдэг нутаг дэвсгэрийн туршлагыг тодорхойлох, цаашид өргөжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
  Олон Засаг дарга нар болон бүс нутгийн удирдагчид НҮБ-ын идэвхтэй оролцоотойгоор шинэлэг ололт амжилт, туршлагыг хуваалцахын тулд Дэлхийн Засаг дарга нарын нэгдсэн платформыг байгуулах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлж байна.

   Янз бүрийн улс орны нутаг дэвсгэрийн нэгжүүд өөрсдийн эрх мэдэл, хууль тогтоомж, төсөв, улс төр, эдийн засгийн тогтолцоотой байдаг боловч Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нар дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулдаггүй.
  Аливаа улсын тогтвортой хөгжлийн үндэс нь нутаг дэвсгэрийн нэгж юм. Бүс нутгийн засгийн газруудын ажлын үр дүнгээс харахад муж улсын төсөв бүрдэж, тогтвортой байдал, ард түмний аж байдлын өсөлт, ерөнхийдөө улсын тогтвортой хөгжил нь Засаг дарга, захирагч нарын багуудын ажлын үр дүнтэй байдлаас ихээхэн хамаардаг.
  Улс орнуудын тогтвортой хөгжлийн үндсэн нөхцөл нь нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн практик, тэнцвэртэй хөгжил боловч олон улсын түвшинд тэдэнд зохих ёсоор анхаарал хандуулдаггүй.
  Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний чуулга уулзалтыг жил бүр зохион байгуулдаг өдөр, улс орон, хотуудын хувьд Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форум болох газруудтай давхцдаг.

   Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтад оролцогчид одоогийн Засаг дарга нар болон нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нараас Гүйцэтгэх хорооны гишүүдийг сонгодог.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо нь үйл ажиллагааныхаа талаар жил бүр Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтад тайлагнадаг бөгөөд уг уулзалтын хэлэлцэх асуудлыг Глобал Захирагчдын Клубын хурлаар хэсэгчлэн бүрдүүлдэг.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны сонгуулийг Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын одоогийн гишүүд болох дээд түвшний Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нар явуулдаг.

Гурван жил тутам Гүйцэтгэх хорооны бүрэлдэхүүнийг Гүйцэтгэх хорооны анхны сонгуулийн дараа гурав дахь жилээс эхлэн 30-аас доошгүй хувиар, харин 50-иас илүүгүй хувиар шинэчилж байх ёстой.
  Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны хэмжээг Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын шийдвэрээр тогтоодог.
  Дэлхийн Гүйцэтгэх хороонд янз бүрийн тивийн захирагчдыг төлөөлөх ёстой. Тивийн квот, улс орнуудын квотыг мөн Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын шийдвэрээр тодорхойлдог.

   Гүйцэтгэх хороо нь зорилгоо хэрэгжүүлэх, түүнд хүрэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж, эрхэм зорилго нь Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтын шийдвэр, Глобал Захирагчдын Клубын зөвлөмжийг хэрэгжүүлдэг.
  Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо нь байнгын ажиллагаатай Захиргааны албатай. Захиргааны албаны үйл ажиллагааг дэмжих боловсон хүчин, санхүүгийн болон бусад зохион байгуулалтын асуудлыг Гүйцэтгэх хороо тогтоодог бөгөөд жил бүр тайлангийн хамт дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтаар батлуулдаг.

   Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны төв байр жил бүр байршлаа өөрчилдөг. Жил бүр Дэлхийн Засаг дарга нарын ээлжит дээд хэмжээний уулзалт болон Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форумын дараа Дэлхийн Гүйцэтгэх Хорооны Захиргааны алба нь Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт, Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн форумын улс, хот руу шилжин суурьшдаг.

   Зохион байгуулагч орон нь Дэлхийн Гүйцэтгэх Хороо, Захиргааны албаны гишүүдийн ажлыг бүтэн жилийн турш зохион байгуулахад зохион байгуулалт, баримт бичиг, визний болон бусад дэмжлэг үзүүлж, өөрийн нутаг дэвсгэрт Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлдэг.

   Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт (GGS) нь дээд хэмжээний уулзалтын зохиогчийн тайлбар, хувилбар хэлбэрээр зохион бүтээгдсэн оюуны үйл ажиллагааны үр дүн бөгөөд янз бүрийн улс орнуудын дээд түвшний Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дарга нарыг нэгтгэдэг. нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын бүтээлч, технологи, эдийн засаг, нийгэм болон бусад чиглэлээр тогтвортой хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих, Засаг дарга нар болон нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын дарга нарын тогтвортой хөгжил, НҮБ-ын ТХЗ-д хүрэх дэлхийн яриа хэлэлцээний платформыг бий болгох, "Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт" ."

   Энэхүү бүтээн байгуулалтыг Олон улсын стандарт нэр танигчийн олон улсын бүртгэлд - ISNI 0000 0004 6762 0423 бүртгэж, Зохиогчийн нийгэмлэгт 26126 дугаарын бүртгэлд хадгалуулсан. 2009 оны 12-р сарын 23-аас 3-р сарын 3 хүртэл бүтээгдсэн. 2017 он.

GITE Засаг дарга,

Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачлага, Засаг дарга, ISNI 0000 0004 6762 0423